Europese aanbesteding Asset Management

Op 31 mei 2024 heeft inkoopadviesbureau BiC namens Avalex de Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling verstuurd, voor de aanbesteding ‘Europese aanbesteding Asset Management’ met uw referentie AVA24ASMAen kenmerk 469839.

Deze aanbesteding heeft betrekking op de Europese Aanbesteding voor Asset Management. Het doel van deze aanbesteding is om een applicatie aan te schaffen voor het beheer van middelen- en activa t.b.v. afvalinzameling. Met deze applicatie wenst de Aanbestedende dienst de bedrijfsmiddelen en objecten te beheren, waarbij het doel is om één actueel inzicht in de omvang, de aard en de onderhoudstoestand van de beheerde bedrijfsmiddelen en objecten te realiseren. 

Avalex heeft een traject geïnitieerd waarin het zijn systeem- en applicatielandschap gaat vernieuwen. Dit betreffen systemen en applicaties die direct of indirect de kern van de dienstverlening van Avalex omvatten en raken. Deze dienstverlening betreft het duurzaam en efficiënt inzamelen van afval voor zijn Opdrachtgevers. In het kader van deze vernieuwing, is er gekozen om het huidige Asset Management systeem te vervangen. 

Het Asset Management system zal binnen het nieuwe systeem- en applicatielandschap een aparte, specifieke functie vervullen (namelijk die van Asset Management) maar zal hierbij wel gebruik maken van EN gebruikt worden door andere systemen en applicaties. Hiervoor moet het Asset Management een “open karakter” hebben wat wil zeggen dat het informatie met en van andere applicaties makkelijk en eenduidig kan uitwisselen. Voorbeelden hiervan zijn het uitwisselen van beschikbaarheidsinformatie met de planningssystemen ten aanzien van de voertuigen die wel/niet in onderhoud zijn. Daarnaast willen we (standaard) informatie van de containers zoals locatie beschikbaar kunnen stellen aan andere systemen en applicaties. Verder is het inzien en/of uitwisselen van financiële kengetallen om bijvoorbeeld de economische levensduur van een asset te kunnen bepalen of raadplegen.